מאמרים

 The restore failed because the username “xxxx” is invalid or not an existing cPanel user.

Code: grep user /etc/passwd grep user /etc/groupgrep -i username /etc/passwd(it was in the...

 The restore failed because the username “xxxx” is invalid or not an existing cPanel user.

Code: grep user /etc/passwd grep user /etc/groupgrep -i username /etc/passwd(it was in the...